Hlášení poruch

+420 602 729 716

EKOMOBILITA - Národní program Životní prostředí - výzva č. 11/2018

EKOMOBILITA - Výzva č. 11/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí.

https://www.mzp.cz/cz/vyzva_ekomobilita

Ministerstvo životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí vyhlásilo novou Výzvu č. 11/2018 na poskytnutí dotace při nákupu vozidel na alternativní pohon. Rozdělovat se bude 100 mil. Kč a žádosti o poskytnutí podpory je možno podat v období od 2. 1. 2019 do 30. 9. 2019. Vozidla musí být pořízena nejpozději do 31. 12. 2020.

Dotace na pořízení osobního vozidla na stlačený zemní plyn (CNG) a hybridního vozidla je 50.000 Kč. V případě plug-in hybridů (vozidlo s více pohonnými jednotkami, které má i elektrický pohon a lze ho dobíjet z externího zdroje elektrické energie) je 200.000 Kč a příspěvek na pořízení čistě elektrického vozidla je 250.000 Kč.

Oprávněnými žadateli jsou státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, územní samosprávní celky (obce, kraje), příspěvkové organizace územních samosprávních celků, společnosti vlastněné z více než 50 % územními samosprávními celky, obecně prospěšné společnosti a další.

Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP č. 4/2015 určené na pořízení vozidla do majetku žadatele. Další možností je dotace na úhradu nákladů operativního leasingu či kombinace dotace se zvýhodněnou půjčkou poskytnutou Státním fondem životního prostředí ČR. Nově je ve výzvě také možnost dotace do výše 20.000 Kč na neveřejnou dobíjecí stanici k pořízenému vozidlu (tzv. smart wallbox).

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Předmět podpory:

Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

  • CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy i pro kombinaci s ostatními palivy);
  • plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;
  • hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;
  • elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:
    • BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
    • EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).

V případě, že bude podpořen nákup nebo pronájem elektromobilu nebo plu-in hybridu, bude možné podpořit i náklady na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel. Předmětem podpory nejsou alternativní pohony, které využívají hlavní trakční baterii na bázi olova nebo kadmia.